Beveiligde betaling
Gratis Verzending va €130
14 Dagen Retourservice

PRIVACY

Hartelijk welkom bij de privacyverklaring van Sneak Ave Trading s.r.o.

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en willen u daarom uitgebreid informeren over de verwerking van uw gegevens. De verwerking van persoonsgebonden gegevens zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betreffende persoon gebeurt altijd in overeenstemming met de basisprivacyverordening en in overeenstemming met de voor Sneak Ave Trading s.r.o. geldende landspecifieke privacybepalingen. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgebonden gegevens. Verder krijgen de betrokken personen met deze privacyverklaring informatie over de rechten die zij hebben.

1. Begripsbepalingen
De privacyverklaring van Sneak Ave Trading s.r.o. berust op begrippen die door de Europese Richtlijnen- en Verordeningenautoriteit bij het uitvaardigen van de basisprivacyverordening (DS-GVO) zijn gebruikt. Onze privacyverklaring dient zowel voor het publiek als voor onze klanten en relaties eenvoudig leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen, willen wij vooraf de van toepassing zijnde begrippen nader verklaren.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

a) persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens betreft alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokken persoon" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een ID zoals een naam, een ID-nummer, locatiegegevens, een online-ID of één of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden.
b) betrokken persoon
Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan de persoonsgebonden gegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
c) verwerking
Verwerking is elk met of zonder hulp geautomatiseerd proces uitgevoerde procedure of elke dergelijke procesreeks in relatie tot persoonsgebonden gegevens zoals het verzamelen, vastleggen, de organisatie, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, de publicatie door overdracht, verspreiding of een andere vorm van beschikbaarstelling, de vereffening of de koppeling, de inperking, het verwijderen of de vernietiging.
d) beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgebonden gegevens met het doel de toekomstige verwerking daarvan in te perken.
e) profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens die daarin bestaat dat deze persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of de voorspellen.
f) anonimisering
Anonimisering is de verwerking van persoonsgebonden gegevens op een manier waarop de persoonsgebonden gegevens zonder extra informatie daarbij te betrekken niet meer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegewezen, voor zover deze aanvullende informatie apart bewaard wordt en er technische en organisatorische maatregelen voor moeten worden genomen, die garanderen dat de persoonsgebonden gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen worden.
g) verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de rechtspersoon, juridische instantie, instelling of andere autoriteit die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking beslist. Zijn de doelen en middelen van deze verwerking vastgelegd door de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten, dan kan de verantwoordelijke medewerker respectievelijk kunnen bepaalde criteria van zijn benoeming volgens de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten worden bepaald.
h) opdrachtverwerker
De opdrachtverwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verantwoordelijke medewerker verwerkt.
i) ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit aan wie persoonsgebonden gegevens geopenbaard worden, onafhankelijk daarvan of het zich daarbij om derden handelt of niet Instanties die in het kader van een bepaald onderzoeksopdracht volgens de Uniewetgeving of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgebonden gegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.
j) derden
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, instantie, instelling of andere autoriteit buiten de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke medewerker of de opdrachtverwerker bevoegd zijn de persoonsgebonden gegevens te verwerken.
k) instemming
Instemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en onmiskenbaar afgegeven wilsverklaring in de vorm van een verklaring of een andere, eenduidig bevestigende handeling, met de betrokken persoon te verstaan geeft dat zij met de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens instemt.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgebonden gegevens van:

Verantwoordelijke: Sneak Ave Trading s.r.o., Václavské náměstí 795/40, 11000 Praha, Czech Republic,
e-mail: [email protected],
tel. nr. :
+49 (0) 89 954 286 480

3. Omvang en doel van de verwerking van persoonsgebonden gegevens

3.1 Website oproepen
Bij het oproepen van de website www.sneak-a-venue.nl, www.sneak-a-venue.com/nl worden door de browser die de bezoeker gebruikt automatisch gegevens naar de server van deze website gezonden en voor de duur van 365 dagen opgeslagen in een verslagbestand (Logfile). Tot het moment van automatisch wissen worden onderstaande gegevens zonder verdere invoer van de bezoeker opgeslagen:

- IP-adres van het eindapparaat van de bezoeker,

- datum en tijd van openen van de site door de bezoeker,

- naam en URL van de door de bezoeker opgeroepen site,

- website van waaraf de bezoeker op de website komt (zogenaamde referrer-URL),

- browser en besturingssysteem van het eindapparaat van de bezoeker en de naam van de door de bezoeker gebruikte access-provider

De verwerking van deze persoonsgebonden gegevens is gerechtvaardigd conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO. De onderneming heeft een legitiem belang bij de gegevensverwerking met het doel,

- de verbinding met de website van de onderneming onmiddellijk op te bouwen.

- een gebruikersvriendelijke toepassing van de website mogelijk te maken,

- de veiligheid en stabiliteit van de systemen te herkennen en te waarborgen en

- het beheer van de website te vergemakkelijken en te verbeteren.

3.2 Gegevensverzameling bij registratie en aankoopafhandeling
Ten behoeve van de registratie en aankoopafhandeling worden gegevens zoals het bestelde artikel, winkelmandje, naam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, leveradres, betalingswijze en bankgegevens door ons verzameld en verwerkt, voor zover de verwerking voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, of de klant met de verwerking akkoord is gegaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens is artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) en b) DSGVO.

3.3 Contactformulier
Bezoekers kunnen via een contactformulier op de website berichten sturen naar het bedrijf. Om antwoord te krijgen, dient ten minste een geldig e-mailadres opgegeven te worden. Alle andere informatie van de aanvrager is niet verplicht. Met verzenden van het bericht via het contactformulier gaat de bezoeker akkoord met de verwerking van de verstrekte persoonsgebonden gegevens. De gegevensverwerking geschiedt uitsluitend ten behoeve van de afwikkeling en beantwoording van aanvragen via het contactformulier. Dat geschiedt op basis van de vrijwillig verleende toestemming conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) DSGVO. De voor het gebruik van het contactformulier verzamelde persoonsgebonden gegevens worden automatisch gewist zodra de aanvraag is afgehandeld en er geen verdere redenen meer zijn om de gegevens langer te bewaren.

3.4 Nieuwbrief
Met de aanmelding voor de nieuwsbrief verklaart de bezoeker zich nadrukkelijk akkoord met de verwerking van de verstrekte persoonsgebonden gegevens. Als u zich op basis van uw persoonlijke interesses hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, verwerken wij in het bijzonder uw e-mailadres en uw naam ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief. Met uw toestemming verzamelen wij uw gebruikersinformatie op onze website. De evaluatie van het gebruikersgedrag omvat in het bijzonder op welke gedeelten van de betreffende website u zich ophoudt en welke links u daar aanklikt. Daarbij worden gepersonaliseerde gebruiksprofielen onder toewijzing van uw persoon en/ of e-mailadres aangemaakt om een mogelijke reclame-uitingen, in het bijzonder in de vorm van nieuwsbrieven en on-site reclameweergaven, beter af te kunnen stemmen op uw persoonlijke interesses en om de internetaanbiedingen te verbeteren.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens van de bezoeker ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven is de accordering conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter a) DSGVO.

De bezoeker kan zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwbrief. Dat kan via een speciale link aan het einde van de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar [email protected] .

3.5 Verloting
U kunt via onze website deelnemen aan een verloting voor onze producten. Voor deze wedstrijd hebben wij apart uw toestemming nodig. Om de winnaar eenduidig te kunnen identificeren en informeren, verzamelen wij gegevens als voornaam en achternaam, adres en e-mailadres. Eventuele andere persoonlijke informatie in het kader van de deelname is vrijwillig. Als u als winnaar wordt getrokken, nemen wij via de opgegeven informatie contact met u op en vragen eventueel om meer persoonlijke informatie zoals uw leeftijd. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden en ook alleen dan als dit voor de uitreiking van de prijs noodzakelijk is. Alle gegevens worden uiterlijk na overhandiging of uitvoering van de prijs door ons gewist, echter uiterlijk binnen vier weken.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers voor deelname aan de wedstrijd wordt verschaft door uw toestemming conform artikel 6 lid 1 regel 1 sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

3.6 Sollicitaties
Bij een sollicitatie verwerken wij alleen gegevens van u die wij in het kader van de sollicitatie nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld contactgegevens en alle met uw sollicitatie in verband staande gegevens zoals uw cv, diploma's en kwalificaties.
De rechtsgrondslag voor opslag van de gegevens wordt verschaft door § 26 van de Duitse gegevensbeschermingswet (BSDG). De gegevens worden direct gewist zodra de noodzaak van opslag vervalt. Als er geen aanstelling volgt, gebeurt dit conform het protocol uiterlijk zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure.

4. Doorgifte van gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden doorgegeven aan derden als

- volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter a) DSGVO daartoe door de betrokken persoon nadrukkelijk toestemming is verleend,

- de doorgifte volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO voor het ten gelde maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken vereist is en er geen reden is aan te nemen dat de betrokken persoon een overwegend legitiem belang bij het niet doorgeven van zijn gegevens heeft,

- voor de gegevensoverdracht conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter c) DSGVO een wettelijke verplichting bestaat, en/of

- dit conform artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter b) DSGVO voor de vervulling van een contractverhouding met de betrokken persoon vereist is.

In andere gevallen worden de persoonsgebonden gegevens niet aan derden doorgegeven.

4.1 Betalingsdienstverleners
Wij maken voor het uitvoeren van de koopovereenkomsten gebruik van externe betalingsdienstverleners.
De persoonsgegevens die bij een betaling worden overgedragen omvatten doorgaans uw voor- en achternaam, uw adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres en andere informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van uw bestelling, onder andere het aantal bestelde artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en factuurgegevens.
Deze gegevens moeten worden opgeslagen voor de uitvoering van de koopovereenkomst volgens artikel 6 lid 1 S sub b) van de AVG.
De betaling in onze webshop loopt via de volgende dienstverleners:
De afhandeling van de betalingen gebeurt door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Om fraude te kunnen opsporen en vervolgen, delen wij uw IP-adres met onze partner Adyen BV en uw IP-adres wordt door Adyen BV opgeslagen. De rechtsgrond voor de overdracht van het IP-adres wordt verschaft door artikel 6 lid 1 sub f) van de AVG. Meer informatie over het privacybeleid van Adyen BV vindt u in de privacyverklaring

Betalingen via PayPal worden afgehandeld door PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e etage, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luxemburg. Meer informatie over het privacybeleid van PayPal vindt u in de privacyverklaring van PayPal.

Als u kiest voor betalen via 'Sofort Überweisung' worden uw gegevens tijdens het bestelproces gedeeld met SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.  Meer informatie over het privacybeleid van SOFORT GmbH vindt u in de privacyverklaring.

Betalingen met een creditcard worden afgehandeld door Paymill GmbH,  St.-Martin-Straße 63, 81669 München. Meer informatie over het privacybeleid van Paymill GmbH vindt u in de privacyverklaring.

Als u op rekening wilt bestellen, wordt de aankoop afgehandeld via onze partner Billpay GmbH. Tijdens het bestelproces wordt u gevraagd akkoord te gaan met de overdracht aan Billpay van de voor de afhandeling van de betaling en een identiteit- en kredietwaardigheidscontrole vereiste gegevens. Als u daarmee akkoord gaat worden uw gegevens (voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en bij een aankoop met automatische incasso de opgegeven bankrekening) plus de gegevens met betrekking tot uw bestelling gedeeld met Billpay.

Ten behoeve van de eigen identiteit- en kredietwaardigheidscontrole deelt Billpay of een door Billpay daartoe opgedragen partneronderneming gegevens met kredietregistratiebureaus (kredietbureaus) en ontvangen daarvan algemene informatie en eventueel informatie over uw kredietwaardigheid. Meer informatie hierover en over de betrokken kredietbureaus vindt u in de privacyverklaring van Billpay GmbH.

De overdracht van de gegevens aan Billpay GmbH ten behoeve van de identiteit- en kredietwaardigheidscontrole vindt plaats na uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 sub a).
U kunt uw toestemming op elk moment herroepen.

4.2 Verzendbedrijven
De door ons aangeboden producten worden naar u verstuurd via verzendbedrijven (DHL, UPS en FedEx). Ten behoeve hiervan ontvangen de verzendbedrijven de volgende gegevens:
uw naam
uw adres
eventueel uw e-mailadres (wanneer het verzendbedrijf u via e-mail moet laten weten wanneer de bestelling wordt bezorgd)

Wij verzenden bestellingen via de volgende aanbieders:

DHL: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10; 53113 Bonn. Meer informatie over het privacybeleid van DHL vindt u in de privacyverklaring.
UPS: UPS Europe SPRL/BVBA, Avenue Ariane 5, 1200 Brussel, België. Meer informatie over het privacybeleid van UPS vindt u in de privacyverklaring.
FedEx: FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34k, 65451 Kelsterbach. Meer informatie over het privacybeleid van FedEx vindt u in de privacyverklaring.

Deze gegevens moeten worden opgeslagen voor de uitvoering van de koopovereenkomst volgens artikel 6 lid 1 S sub b) van de AVG.

5. Cookies
Op de website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies. Dat zijn gegevenspakketten die worden uitgewisseld tussen de server van Sneak Ave Trading s.r.o. en de browser van de bezoeker. Deze worden bij het bezoek aan de website door de dan gebruikte apparaten (pc, notebook, tablet smartphone etc.) opgeslagen. Cookies kunnen in zoverre geen schade aan de gebruikte apparaten toebrengen. In het bijzonder ontvangt u geen virussen of andere schadelijke software. In de cookies wordt informatie opgeslagen die resulteert uit de relatie tot het specifiek ingezette eindapparaat. Sneak Ave Trading s.r.o. kan daarmee geenszins direct informatie verkrijgen over de identiteit van de bezoeker van de website. Cookies worden volgens de basisinstellingen van de browser voor het grootste deel geaccepteerd. De browserinstellingen kunnen zo worden ingesteld dat cookies hetzij niet worden geaccepteerd op de gebruikte apparaten, of dat een speciale aanwijzing volgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Er wordt in ieder geval op gewezen dat de deactivering van cookies ertoe kan leiden dat niet alle functies van de website optimaal gebruikt kunnen worden. Het gebruik van cookies dient ertoe het gebruik van het internetaanbod van het bedrijf eenvoudig vorm te geven. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van sessiecookies worden nagegaan of de bezoeker afzonderlijke pagina's van de website al heeft bezocht. Na verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch gewist. Ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid wordt gebruikgemaakt van tijdelijke cookies. Deze worden voor een bepaalde periode op het apparaat van de bezoeker opgeslagen. Wanneer de website opnieuw wordt bezocht, wordt automatisch herkend dat de bezoeker de site al eerder heeft bezocht en welke gegevens en instellingen daarbij werden gebruikt om deze niet te hoeven herhalen. Het gebruik van cookies is eveneens bedoeld om de oproepen van de website te analyseren voor statistische doeleinden en teneinde het aanbod te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk bij een nieuw bezoek automatisch te herkennen dat de website al eens eerder door de bezoeker is opgeroepen. Wij gebruiken op onze website zowel tijdelijke als vaste cookies. Als cookies worden gekoppeld aan persoonsgebonden gegevens, worden deze gewist als en voor zover de opslag niet meer vereist is ten behoeve van het verzamelen van gegevens. Cookies kunnen door de bezoeker worden gewist.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor bovengenoemde doeleinden ter waarborging van de bevoegde belangen van Sneak Ave Trading s.r.o. volgens artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO gerechtvaardigd.

6. Analysediensten voor websites en sociale plug-ins
Op onze website worden analysediensten en sociale plug-ins gebruikt van Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google (Adverts, Analytics) (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Instagram (Instagram LLC, Willow Road Menlow Park CA94025 USA), Criteo (Criteo SA, Gewührzmühlstr. 11, 80538 München, Germany), Webgains (ad pepper Media GmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Nürnberg, Germany) en trbo (trbo mbH, Römerstraße 6, 80801, München, Germany).

Deze maken het in het bijzonder voor u mogelijk de content van de website te delen met uw netwerkcontacten. Vanwege hun betrokkenheid ontvangen netwerkaanbieders de informatie dat vanaf uw IP-adres de betreffende website van ons internetaanbod is opgeroepen. Voor zover u bent aangemeld bij de netwerken, kunnen de netwerkaanbieders bovendien uw bezoek aan onze website aan uw netwerkaccount toewijzen. Onze analysediensten werken uitsluitend met geanonimiseerde gebruikersprofielen waardoor deze niet kunnen worden gekoppeld aan de identiteit van de betrokkene.

Meer informatie vindt u op:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Webgains: http://www.webgains.com/public/en/privacy/
Trbo: http://www.trbo.com/datenschutz/

Rechtsgrondslag voor het gebruik van de analysetools een sociale plug-ins is artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter f) DSGVO. De websiteanalyse is in het bevoegde belang van ons bedrijf en dient voor de statistische vastlegging van het gebruik van de site voor voortdurende verbetering van onze website en het aanbod van onze diensten.

7. Uw rechten als betrokken persoon
Voor zover uw persoonsgebonden gegevens naar aanleiding van het bezoek van onze website worden verwerkt, hebt u als "betrokken persoon" in de zin van de DSGVO de volgende rechten:

7.1 Recht op bevestiging
Elke betrokken persoon heeft het door de Europese Richtlijnen- en Verordeningsautoriteit uitgevaardigde recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te eisen van de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens. Mocht een betrokken persoon gebruikmaken van dit bevestigingsrecht, dan kan deze zich hiertoe op elk moment wenden tot een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

7.2 Informatie
U kunt van ons eisen dat wij u informeren over of persoonsgebonden gegevens van u bij ons worden verwerkt. Het informatierecht is uitgesloten wanneer de gegevens alleen zijn opgeslagen omdat ze op grond van wettelijke of wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen niet mogen worden verwijderd of uitsluitend diende voor de gegevensbeveiliging of privacycontrole voor zover de informatievoorziening onevenredig veel moeite kost en de verwerking voor andere doeleinden door geschikte technische en organisatorische maatregelen is uitgesloten. Als in uw geval het informatierecht niet is uitgesloten en uw persoonsgebonden gegevens door ons worden verwerkt, kunt u van ons informatie over het volgende eisen:

- doeleinden van de verwerking,

- categorieën van de van u verwerkte persoonsgebonden gegevens,

- ontvangers of ontvangerscategorieën aan wie uw persoonsgebonden gegevens bekendgemaakt zijn, in het bijzonder bij ontvangers in landen van derden,

- indien mogelijk de geplande duur van de opslag van uw persoonsgebonden gegevens, mocht dit niet mogelijk zijn, de criteria voor de vastlegging van de opslagduur,

- het bestaan van een recht op correctie of verwijderen of inperken van de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens of van een correctierecht tegen deze verwerking,

- het bestaan van het recht op bezwaar maken bij een controlerende instantie voor de privacy,

- als de persoonsgebonden gegevens niet bij u als betrokken persoon verzameld zijn, de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,

- eventueel het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsbepaling inclusief profilering en duidelijke informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en nagestreefde effecten van geautomatiseerde beslissingsbepalingen,

- eventueel in geval van de overdracht aan ontvangers in landen van derden mits geen besluit van de Europese Commissie over de toereikendheid van het beschermingsniveau volgens artikel 45 paragraaf 3 DSGVO bestaat, informatie daarover welke geschikte garanties volgens artikel 46 paragraaf 2 DSGVO ter bescherming van persoonsgebonden gegevens bestaan.

7.3 Correctie en voltooiing
Mocht u constateren dat wij over onjuiste persoonsgebonden gegevens van uw beschikken, dan kunt u van ons de onverwijlde correctie van deze onjuiste gegevens eisen. Bij onvolledige, u betreffende, persoonsgebonden gegevens kunt u de voltooiing eisen.

7.4 Verwijdering
U hebt het recht op verwijdering ("Recht op vergetelheid") als de gegevens niet voor de tenuitvoerlegging van het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de waarneming van een taak die in het publiek belang ligt, vereist is en op een van de navolgende gronden van toepassing is:

- De persoonsgebonden gegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.

- De rechtvaardigingsgrondslag voor de verwerking was uitsluitend uw instemming, welke u hebt herroepen.

- U hebt bezwaar aangetekend tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die wij openbaargemaakt hebben.

- U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking door ons niet openbaargemaakte persoonsgebonden gegevens en er is geen sprake van dwingende legitieme redenen.

- Uw persoonsgebonden gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

- Het verwijderen van de persoonsgebonden gegevens is vereist om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Er bestaat geen aanspraak op verwijdering, als verwijdering in geval van rechtmatige, niet-geautomatiseerde gegevensverwerking vanwege de bijzondere wijze van opslaan niet of alleen met onredelijk veel moeite mogelijk is en uw belang bij het verwijderen gering is. In dit geval wordt verwijderen vervangen door inperking van de verwerking.

7.5 Inperking van de verwerking
U kunt van ons inperking van de verwerking eisen als een van de navolgende redenen van toepassing is:

- U bestrijdt de juistheid van de persoonsgebonden gegevens. De inperking kan in dit geval alleen worden geëist voor de duur die het ons mogelijk maakt de juistheid van de gegevens te controleren.

- De verwerking is onrechtmatig en u eist in plaats van verwijdering de inperking van het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens.

- Wij hebben uw persoonsgebonden gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt deze nodig voor het geldend maken, uitoefenen of de verdediging van uw rechten.

- U hebt bezwaar aangetekend conform artikel 21 paragraaf 1 DSGVO. De inperking of verwerking kan worden geëist zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen ten opzichte van uw redenen overheersen.

Inperking van de verwerking betekent dat de persoonsgebonden gegevens alleen met uw instemming of voor het geldend maken, uitoefenen of de verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een natuurlijke of juridische persoon of om redenen van belangrijke publieke belangen worden verwerkt. Voordat wij de inperking opheffen, hebben wij de plicht u daarover te informeren.

7.6 Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover de verwerking berust op uw instemming (artikel 6 paragraaf 1 lid 1 en letter a) of artikel 9 paragraaf 2 letter a) DSGVO) of op een overeenkomst waarin u partij bent en de verwerking door geautomatiseerde processen geschiedt. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dit geval de volgende rechten in, als hierdoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad: U kunt van ons eisen dat wij de persoonsgebonden gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare opmaak doen toekomen. U hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van onze kant. Voor zover technisch te realiseren, kunt u van ons eisen, dat wij uw persoonsgebonden gegevens rechtstreeks aan de verantwoordelijke doorsturen.

7.7 Bezwaar
Voor zover de verwerking berust op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter e) DSGVO (waarneming van een taak in het publiek belang of in de uitoefening van openbare geweldpleging) of op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter f) DSGVO (legitiem belang van de verantwoordelijke of van een derde) hebt u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens. Dat geldt ook voor een op artikel 6 paragraaf 1 lid 1 letter e) of letter f) DSGVO berustende profilering. Na gebruikmaking van uw recht op het aantekenen van bezwaar verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die belangrijker zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient voor het geldend maken, de uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten. U kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens voor direct marketingdoeleinden. Dat geldt ook voor een profilering die met een dergelijke direct marketing in relatie staat. Na gebruikmaking van dit recht op bezwaar zullen zij de betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer gebruiken voor directe marketingdoeleinden. U hebt de mogelijkheid telefonisch, per e-mail, of via het aan het begin van deze privacyverklaring vermelde postadres van ons bedrijf in welke vorm dan ook bezwaar aan te tekenen.

7.8 Herroeping van toestemming
U hebt het recht verleende toestemming op elk moment met onmiddellijke ingang te herroepen. Dit kan telefonisch, per e-mail, of via ons postadres in welke vorm dan ook kenbaar worden gemaakt. Deze herroeping laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die op grond van de toestemming tot ingaan van de herroeping is geschied, onverlet. Na ingaan van de herroeping wordt de gegevensverwerking die uitsluitend op uw toestemming berustte, gestaakt

7.9 Klachten
Wanneer u van mening bent, dat de verwerking van de betreffende persoonsgebonden gegevens onrechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de controlerende instantie voor de privacy, die voor de plaats van uw verblijf of werkplek of voor de plaats van de vermeende overtreding verantwoordelijk is.

8. Stand en updaten van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gedateerd op 01.11.2021. Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring te zijner tijd te updaten, om de privacy te verbeteren en/of aan gewijzigde praktijk van de instanties of de rechtspraak aan te passen.

Toegevoegd in de winkelwagen

Produkt %item_name% %item_primary_attributes% (nummer product. %item_number%) was %item_count%x in de winkelwagen toegevoegd!

Doorgaan met aankopen Overgaan naar de winkelwagen
Wij leveren binnen Nederland vanaf € 130 aanschafwaarde gratis!

Elk pakket versturen wij met DHL.

Voor bestellingen onder € 130 aanschafwaarde berekenen wij € 4,95 verzendkosten.

Verzendduur (schatting):
Nederland: 3 – 5 werkdagen

Kies het land zodat wij de verzend- en administratiekosten voor u kunnen berekenen.Onze leveringen naar derde landen zijn belastingvrije exportleveringen in overeenstemming met de omzetbelastingwet § 4 nr. 1a UStG. Als de levering plaatsvindt in niet-EU-landen, moet de klant mogelijk aanvullende rechten, belastingen of toeslagen betalen, maar niet aan de leverancier, maar aan de daar verantwoordelijke douane of belastingdienst. De klant wordt geadviseerd om de douane of belastingdienst om details te vragen alvorens te bestellen. Voor leveringen naar het VK is de vermelde prijs inclusief VK-btw. Bij retourzending worden eventuele douanerechten en administratiekosten terugbetaald. Een vergoeding van de verzendkosten is uitgesloten.

Select your country

We believe you are from United States. Hit the button below to shop in your language.

United States

www.sneak-a-venue.com