Od 100€ poštovné zdarma
Vrátenie tovaru do 14 dní
Rýchle doručenie

OCHRANA OSOBNýCH úDAJOV

Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Sneak Ave Trading. s.r.o.

Vitajte pri prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Sneak Ave Trading s.r.o. Veľmi nás teší Váš záujem o náš podnik. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a chceme Vás preto podľa možnosti podrobne informovať o spracovaní Vašich údajov. Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla príslušnej osoby sa realizuje vždy v súlade so základným nariadením o ochrane údajov a v zhode so špecifickými ustanoveniami o ochrane údajov príslušnej krajiny, ktoré sú platné pre spoločnosť Sneak Ave Trading s.r.o. . Prostredníctvom tohto prehlásenia o ochrane údajov chce náš podnik informovať verejnosť o druhu, rozsahu a účele nami zhromažďovaných, používaných a spracovávaných osobných údajov. Ďalej sú osoby, ktorých sa to týka, prostredníctvom tohto prehlásenia o ochrane údajov poučené o právach, ktoré im prislúchajú.

1. Určenie pojmov

Prehlásenie o ochrane údajov spoločnosti Sneak Ave Trading s.r.o. sa zakladá na terminológii, ktorá bola použitá autorom Európskych smerníc a nariadení pri vydaní Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naše prehlásenie o ochrane údajov má byť pre verejnosť i pre našich zákazníkov a obchodných partnerov dobre čitateľné a ľahko pochopiteľné. Aby sme to mohli zaručiť, chceme najprv vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto prehlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledovné pojmy:
a) Osobné údaje Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo na identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte "dotknutá osoba"). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom odkazu na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či niekoľko osobitných znakov, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
b) Dotknutá osoba Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané osobou, ktorá zodpovedá za spracovanie.
c) Spracovanie Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií súvisiacich s osobnými údajmi, ktorý je vykonávaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, organizácia, usporiadanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
d) Obmedzenie spracovania Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.
e) Profilovanie Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití pre hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, najmä pre rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, chovania, miesta pobytu alebo zmeny miesta pobytu.
f) Pseudonymizácia Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov spôsobom, ktorým osobné údaje už nemôžu byť priradené konkrétnej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uschovávané oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia, ktoré zaisťujú, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
g) Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie Zodpovedná osoba alebo osoba, ktorá zodpovedá za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie alebo právom členských štátov, môže zodpovednú osobu či zvláštne kritériá pre jej určenie určiť právo Únie alebo právo členských štátov.
h) Spracovateľ Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.
i) Príjemca Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, nezávisle od toho, či u nej ide o tretiu stranu alebo nie. Avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho vyšetrovacieho poverenia podľa práva Únie alebo podľa práva členských štátov, sa za príjemcu nepovažujú.
j) Tretia strana Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, spracovateľa a osôb, ktoré priamo podliehajú zodpovednej osobe alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.
k) Súhlas Súhlas je akýkoľvek slobodný, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba dáva prehlásením alebo iným jednoznačným potvrdením svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov informuje o spracovaní osobných údajov na webovej stránke:
Zodpovedná osoba: Sneak Ave Trading s.r.o. , Václavské náměstí 795/40, 11000 Praha 1, Česká republika
e-mail: [email protected], telefón: +421905109910.

3. Rozsah a účel spracovania osobných údajov

3.1 Vyvolanie webových stránok Pri vyvolaní týchto webových stránok www.sneak-a-venue.sk www.sneak-a-venue.com zašle internetový prehliadač, ktorý používa návštevník, automaticky údaje na server týchto webových stránok a uloží ich časovo obmedzene na 365 dní v súbore protokolov (Logfile). Až do automaticky vykonaného vymazania sa uložia nasledovné údaje bez ďalšieho zadania návštevníka:
- IP adresa koncového zariadenia návštevníka,
- dátum a čas prístupu návštevníka,
- názov a URL stránok vyvolaných návštevníkom,
- webové stránky, z ktorých sa na webové stránky návštevník dostal (tzv. Referrer-URL),
- prehliadač a operačný systém koncového zariadenia návštevníka, ako i meno návštevníkom použitého poskytovateľa prístupu.

Spracovanie týchto osobných údajov je oprávnené podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov. Podnik má oprávnený záujem na spracovaní na údajov s cieľom
- plynulého vytvorenia spojenia s webovými stránkami podniku,
- umožniť užívateľovi optimálne používanie webových stránok,
- zistiť a zaručiť bezpečnosť a stabilitu systémov a
- uľahčiť a zlepšiť správu webových stránok.

3.2 Získavanie údajov pri registrácii a realizácii nákupu
Pre účely registrácie a realizácie nákupu evidujeme a spracovávame údaje ako sú predmet nákupu, kôš nákupu, meno, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, dodacia adresa, spôsob zaplatenia a bankové údaje, pokiaľ je spracovanie nutné pre plnenie zmluvy alebo ak zákazník so spracovaním súhlasil.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) a b) Základného nariadenia o ochrane údajov.

3.3 Kontaktný formulár
Návštevníci môžu prostredníctvom online kontaktného formulára na webových stránkach odovzdať správu pre podnik. Aby bolo možné prijať odpoveď, je nutné uviesť minimálne údaj o platnej e-mailovej adrese. Všetky ďalšie údaje môže dopytujúca osoba uviesť dobrovoľne. Odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára návštevník súhlasí so spracovaním odovzdaných osobných údajov. Spracovanie údajov sa vykonáva výhradne pre účely realizácie a zodpovedania dopytov uskutočnených prostredníctvom kontaktného formulára. To prebieha na základe dobrovoľne udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) Základného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje, ktoré sú zhromažďované pre použitie kontaktného formulára, sa automaticky vymažú, len čo je dopyt vybavený a neexistujú dôvody pre ich ďalšie uchovanie.

3.4 Newsletter
Prihlásením sa na odber newslettera návštevník prehlasuje, že výslovne súhlasí so spracovaním odovzdaných osobných údajov. Ak ste súhlasili s odberom nášho newslettera, prispôsobeného Vašim individuálnym záujmom, pre účely zaslania spracovávame najmä Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno. S Vaším súhlasom zaznamenávame Vaše používateľské chovanie sa na našich webových stránkach. Vyhodnotenie používateľského chovania sa obsahuje najmä údaje o tom, v ktorých oblastiach príslušných webových stránok sa zdržiavate, a na ktoré odkazy tam kliknete. Pri tom sa vytvárajú osobné používateľské profily s priradením Vašej osoby a/alebo e-mailovej adresy, aby bolo možné prípadné reklamné oslovenie, najmä vo forme newsletterov a on-site reklamných vsuviek, lepšie zamerať na Vaše osobné záujmy a vylepšiť ho o webové ponuky.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov návštevníka pre účely zasielania newsletterov je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) Základného nariadenia o ochrane údajov.

Príjem budúcich newsletterov môže návštevník kedykoľvek odhlásiť. To je možné vykonať použitím osobitného odkazu na konci newslettera alebo prostredníctvom zodpovedajúcej správy zaslanej e-mailom na adresu [email protected]

4. Postúpenie údajov

Osobné údaje sa odovzdajú tretím stranám, ak
- podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) Základného nariadenia o ochrane údajov dala pre to dotknutá osoba výslovný súhlas,
- je postúpenie podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov nutné pre uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie právnych nárokov a neexistuje dôvod pre domnienku, že dotknutá osoba má prevažujúci chránený záujem o nepostúpenie svojich údajov,
- pre odovzdanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c) Základného nariadenia o ochrane údajov existuje zákonná povinnosť, a/alebo
- to je nutné podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) Základného nariadenia o ochrane údajov pre splnenie zmluvného pomeru s dotknutou osobou.

V ostatných prípadoch sa osobné údaje tretím stranám nepostupujú.

5. Cookies


Update Cookie-Settings

Na webových stránkach sa používajú tzv. cookies. To sú malé textové súbory, ktoré sú vymieňané medzi serverom spoločnosti Sneak Ave Trading s.r.o. a prehliadačom návštevníka. Pri návšteve webových stránok sa tieto súbory ukladajú príslušnými použitými zariadeniami (PC, notebook, tablet, smartfón atď.). Cookies nemôžu spôsobiť škody na použitých zariadeniach. Neobsahujú najmä žiadne vírusy alebo iný škodlivý softvér. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplynú v súvislosti so špecificky použitým koncovým zariadením. Spoločnosť Sneak Ave Trading s.r.o. sa tým v žiadnom prípade nemôže bezprostredne dozvedieť identitu návštevníka webových stránok.

Cookies sú podľa základných nastavení prehliadačov väčšinou akceptované. Nastavenia prehliadačov je možné prispôsobiť tak, aby cookies neboli na použitých zariadeniach akceptované, alebo aby sa vždy objavilo zvláštne upozornenie predtým, než sa založí nový cookie. Poukazuje sa však na to, že deaktivácia cookies môže viesť k tomu, že nie je možné najlepším spôsobom využiť všetky funkcie webových stránok.

Použitie cookies slúži na komfortnejšie utváranie využitia webovej ponuky podniku. Na základe relačných cookies je napríklad možné zistiť, či už návštevník navštívil jednotlivé stránky webových stránok. Po opustení webových stránok sa tieto relačné cookies automaticky vymažú.

Pre používateľsky priaznivejšiu prácu sa používajú dočasné cookies. Tieto sú uložené v zariadení návštevníka po prechodnú dobu. Pri opätovnej návšteve webových stránok sa automaticky pozná, že návštevník stránky vyvolal už niekedy predtým a aké zadania a nastavenia boli pri tom vykonané, aby ich nebolo nutné opakovať.

K použitiu cookies dochádza okrem toho aj vtedy, ak je nutné analyzovať vyvolania webových stránok pre štatistické účely a kvôli zlepšeniu ponuky. Tieto cookies umožňujú pri opätovnej návšteve automaticky zistiť, že webové stránky už boli používateľom vyvolané aj predtým. Na našej stránke používame dočasné aj trvalé cookies. Ak sa cookies spájajú s osobnými údajmi, sú automaticky deaktivované vtedy, ak ukladanie údajov nie je potrebné pre fungovanie našich stránok, resp. poskytovanie našich služieb. Cookies môže návštevník našej stránky kedykoľvek deaktivovať.

Údaje, ktoré boli spracované prostredníctvom cookies sú pre vyššie uvedené účely opodstatnené pre zachovanie oprávnených záujmov spoločnosti Sneak Ave Trading s.r.o. podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov.

6. Služby analýzy pre webové stránky a sociálne pluginy

Na našich webových stránkach sa používajú služby analýzy a sociálne pluginy poskytovateľov Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google (Adverts, Analytics) (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Instagram (Instagram LLC, Willow Road Menlow Park CA94025 USA), Criteo (Criteo SA, Gewührzmühlstr. 11, 80538 Mníchov, Nemecko), Webgains (ad pepper Media GmbH, Frankenstraße 150C, 90461 Norimberg, Nemecko) a trbo (trbo mbH, Römerstraße 6, 80801, Mníchov, Nemecko).

Tieto služby Vám umožňujú najmä zdieľať obsah webových stránok s Vašou sieťou kontaktov. Na základe napojenia dostanú poskytovatelia siete informáciu, že z Vašej IP adresy boli vyvolané zodpovedajúce webové stránky našej internetovej ponuky. Ak ste na sieťach prihlásení, poskytovatelia siete môžu okrem toho priradiť Vašu návštevu našich webových stránok Vášmu sieťovému účtu. Naše služby analýzy pracujú výhradne s pseudonymizovanými užívateľskými profilmi, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti dotknutej osoby. Ďalšie informácie nájdete na nasledovných odkazoch:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Webgains: http://www.webgains.com/public/en/privacy/

Právnym základom pre použitie nástrojov analýzy a sociálnych pluginov je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov. Vykonanie analýzy webových stránok je v oprávnenom záujme nášho podniku a slúži na štatistické evidovanie použitia stránok na priebežné zlepšovanie našich webových stránok a ponuky našich služieb.

7. Vaše práva ako dotknutej osoby


Pokiaľ sa Vaše osobné údaje spracovávajú pri príležitosti návštevy našich webových stránok, náležia Vám ako "dotknutej osobe" v zmysle Základného nariadenia o ochrane údajov nasledovné práva:

7.1 Právo na potvrdenie
Každá dotknutá osoba má právo, ktoré bolo priznané Európskym autorom smerníc a nariadení, požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenie o tom, či sú príslušné osobné údaje spracovávané. Ak by dotknutá osoba chcela toto právo na potvrdenie uplatniť, môže sa kvôli tomu kedykoľvek obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

7.2 Informácia
Môžete od nás požadovať informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje nami spracovávané. Právo na informáciu je vylúčené, ak sú údaje uložené len preto, lebo sa nesmú vymazať na základe zákonných alebo podľa stanov určených lehôt uschovania alebo slúžia výhradne na účely zabezpečenia údajov alebo na kontrolu ochrany údajov, ak by poskytnutie informácie vyžadovalo neprimerane vysoké náklady a spracovanie na iné účely prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení je vylúčené. Pokiaľ právo na informáciu nie je vo Vašom prípade vylúčené a Vaše osobné údaje sú nami spracovávané, môžete od nás požadovať oznámenie nasledovných informácií:
- účely spracovania,
- kategória Vami spracovaných osobných údajov,
- príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sú predkladané Vaše osobné údaje, najmä u príjemcov v tretích krajinách,
- pokiaľ to je možné, plánovaná doba trvania, na ktorú budú Vaše osobné údaje uložené, alebo, pokiaľ to nie je možné, kritériá na stanovenie doby uloženia, - existencia práva na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vás sa týkajúcich osobných údajov alebo práva na vznesenie námietky proti tomuto spracovaniu,
- existencia práva sťažovať sa na dohliadacom úrade pre ochranu údajov,
- pokiaľ osobné údaje neboli zhromažďované u Vás ako dotknutej osoby, dostupné informácie o pôvode údajov,
- eventuálne existencia automatizovaného hľadania riešenia vrátane profilingu a vierohodné informácie o obsiahnutej logike, ako i dosahu a žiaducich účinkov automatizovaných hľadaní riešenia, - eventuálne v prípade odovzdania príjemcom v tretích krajinách, pokiaľ neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany podľa čl. 45 ods. 3 Základného nariadenia o ochrane údajov, informácie o tom, ktoré vhodné záruky sú zamýšľané podľa čl. 46 ods. 2 Základného nariadenia o ochrane údajov na ochranu osobných údajov.

7.3 Oprava a doplnenie
Pokiaľ zistíte, že máme o Vás nesprávne osobné údaje, môžete od nás požadovať bezodkladnú opravu týchto nesprávnych údajov. V prípade neúplných, Vás sa týkajúcich osobných údajov môžete požadovať doplnenie.

7.4 Vymazanie
Máte právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý"), pokiaľ spracovanie nie je nutné na výkon práva na slobodné vyjadrenie mienky, práva na informáciu alebo na splnenie právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme a vzťahuje sa naň niektorý z nasledovných dôvodov:
- Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracované.
- Ospravedlňujúcim dôvodom pre spracovanie bol výhradne Váš súhlas, ktorý ste odvolali.
- Podali ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sme zverejnili.
- Podali ste námietku proti spracovaniu nami nezverejnených osobných údajov a neexistujú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracovanie.
- Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne.
- Vymazanie osobných údajov je nutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame.

Na vymazanie neexistuje žiadny nárok, ak vymazanie v prípade oprávneného neautomatizovaného spracovania údajov kvôli zvláštnemu druhu uloženia nie je možné alebo je možné len s neprimerane vysokými nákladmi a Váš záujem o vymazanie je malý. Vymazanie v takomto prípade nahradí obmedzenie spracovania.

7.5 Obmedzenie spracovania
Môžete od nás požadovať obmedzenie spracovania, ak sa naň vzťahuje niektorý z nasledovných dôvodov:
- Popierate správnosť osobných údajov. V tomto prípade je možné požadovať obmedzenie na dobu, ktorá nám umožní skontrolovať správnosť údajov. - Spracovanie je protiprávne a požadujete namiesto vymazania obmedzenie použitia Vašich osobných údajov.
- Vaše osobné údaje nepotrebujeme mať dlhšie než je to nutné pre účely spracovania, ktoré však potrebujete na vymáhanie, uplatnenie, alebo obhajobu právnych nárokov.
- Podali ste námietku podľa čl. 21 ods. 1 Základného nariadenia o ochrane údajov. Obmedzenie spracovania je možné požadovať, dokiaľ ešte nie je isté, či naše oprávnené dôvody neprevládajú nad Vašimi dôvodmi.

Obmedzenie spracovania znamená, že osobné údaje sa spracovávajú len s Vašim súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu. Skôr než obmedzenie zrušíme, sme povinní Vás o tom informovať.

7.6 Prenositeľnosť údajov
Máte právo na prenositeľnosť údajov, pokiaľ sa spracovanie zakladá na Vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Základného nariadenia o ochrane údajov) alebo na zmluve, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a spracovanie sa vykoná pomocou automatizovaného postupu. Právo na prenositeľnosť údajov obsahuje v tomto prípade nasledovné práva, pokiaľ tým nebudú ovplyvnené práva a slobody iných osôb: Môžete od nás žiadať, aby ste osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, dostali v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo odovzdať tieto údaje inej zodpovednej osobe bez toho, že by ste nás tým obmedzovali. Pokiaľ to je technicky realizovateľné, môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali priamo inej zodpovednej osobe.

7.7 Námietka
Pokiaľ sa spracovanie zakladá na čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. e) Základného nariadenia o ochrane údajov (plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci) alebo na čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem zodpovednej osoby alebo tretej osoby), máte právo, z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej zvláštnej situácie, kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu Vás sa týkajúcich osobných údajov. To platí aj pre profiling s odkazom na čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. e) alebo písm. f) Základného nariadenia o ochrane údajov. Po uplatnení práva námietky už Vaše osobné údaje spracovávať nebudeme, ibaže by sme mohli preukázať naliehavé chránené dôvody pre spracovanie, ktoré prevládajú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Môžete kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu Vás sa týkajúcich osobných údajov pre účely priamej reklamy. To platí aj pre profiling, ktorý je s takouto priamou reklamou spojený. Po výkone tohto práva námietky už príslušné osobné údaje nebudeme používať na účely priamej reklamy.

Máte možnosť námietku neformálne oznámiť telefonicky, e-mailom alebo na poštovú adresu nášho podniku, ktoré je uvedená na začiatku tohto prehlásenia o ochrane údajov.

6.8 Odvolanie súhlasu
Máte právo, udelený súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu je možné neformálne oznámiť telefonicky, e-mailom alebo na našu poštovú adresu. Odvolaním nie je dotknutá právoplatnosť spracovania údajov, ku ktorému došlo na základe súhlasu do doručenia odvolania. Po doručení odvolania sa spracovanie údajov, ktoré sa zakladalo výhradne na Vašom súhlase, zastaví. 6.9 Sťažnosť Ak ste toho názoru, že spracovanie Vás sa týkajúcich osobných údajov je protiprávne, môžete podať sťažnosť na dohliadací úrad pre ochranu údajov, ktorý je príslušný pre miesto Vášho pobytu alebo pracoviska alebo pre miesto domnelého porušenia.

8. Stav a aktualizácia tohto prehlásenia o ochrane údajov


Toto prehlásenie o ochrane údajov je v stave z 01.11.21. Vyhradzujeme si právo prehlásenie o ochrane údajov v udanej dobe aktualizovať, aby sme ochranu údajov zlepšili a/alebo ju prispôsobili zmenenej úradnej praxi alebo judikatúre.

Pridané do košíka

Produkt %item_name% %item_primary_attributes% ( %item_number%) bol %item_count%x pridaný do košíka!

Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka

Pri objednávke v našom internetovom obchode, presahujúcej čiastku 100,- EUR Vám doručíme tovar ZDARMA. Pri objednávkach, ktoré nepresahujú 100,- EUR , Vám bude účtovaná paušálna čiastka za poštovné a balné vo výške 4,90 EUR.

Objednaný tovar, ktorý sa na sklade nachádza, sa k Vám dostane do 3-5 pracovných dní od obdržania platby za objednávku.

 

Vyberte si krajinu, aby bolo možné vypočítať poštovné

Select your country

We believe you are from United States. Hit the button below to shop in your language.

United States

www.sneak-a-venue.com