Od 100€ poštovné zdarma
Vrátenie tovaru do 14 dní
Rýchle doručenie

VRáTENIE TOVARU / REKLAMáCIA

 • 1. krok

  Vyplň formulár o vrátení tovaru / návratkový list a prilož ho k tovaru, ktorý vraciaš (formulár nájdeš priložený v balíku s tovarom).


 • 2. krok

  Prosím, kontaktuj nás e-mailom na [email protected] a uveď Tvoje meno, priezvisko a číslo objednávky. Od nášho zákazníckeho centra obdržíš bezplatný adresný štítok, ktorým je možné zásielku bezplatne podať na pobočkách Slovenskej pošty.

 • 3. krok

  Nenosený tovar (topánky v originálnej škatuli) zabaľ do vhodného prepravného kartónu.

 • 4. krok

  Nalep vytvorený adresný štítok DHL (dokument PDF) na prepravný kartón. Tovar nám pošli naspäť v priebehu 14 dní.

 • 5. krok

  Po obdržaní zásielky ti vrátime plnú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, aký si zvolil pri kúpe tovaru. Požiadavku spravidla vybavíme do 4 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 • 6. krok

  Tešilo by nás, keby si nám poskytol aj spätnú väzbu. Ak máš otázky alebo sa vyskytli nejasnosti v súvislosti s vrátením tovaru skontaktujeme sa s tebou cez e-mail, takže budeš môcť zaujať stanovisko k našim vyjadreniam.

 • Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti Sneak Ave Trading s.r.o. o zachovaní vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

  Prevencia
  Pri výbere tovaru je nutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne odpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme v úvahu účel užitia, prevedenia, materiálového zloženia a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom na plnenie úžitkovej hodnoty a účelu užitia tovaru. Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám užívania tohto tovaru. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu užívania výrobku, užívania výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho
  plnú funkčnosť a životnosť.

  Úvodné ustanovenia
  Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len “reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súladu s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Predávajúci zoznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho dá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa v znení ku dňu 1. 1. 2014.

  Predávajúci nezodpovedá za vady v týchto prípadoch:
  - ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu je zjednaná zľava z kúpnej ceny,
  - ak ide o použitý tovar a vada odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal
  tovar pri prevzatí kupujúcim,
  - vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním, alebo to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
  - je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
  - vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

  Uplatnenie reklamácie
  Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v prevádzke, v ktorej tovar zakúpil. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je tiež možné uplatniť u osoby, ktorá je k tomu určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšie. Kupujúci preukáže, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny. Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo spotrebiteľovi robiť značné problémy, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

  Lehota pre uplatnenie práv
  Kupujúci môže svoje práva z vadného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru je možné lehotu pre uplatnenie práv z vadného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, takéto skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z vadného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.
  Kupujúci svoje práva z vadného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu potom, ako zistí, že na tovare je vada. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívať.
  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru. Lehotu k uplatneniu práv z vád nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

  Vybavenie reklamácie
  Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátanie odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Úmyselné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné
  vôbec alebo včas uskutočniť.
  Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho dopredu upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

  Akosť pri prevzatí
  Predávajúci prehlasuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161
  občianskeho zákonníka , teda:
  - tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej,
  - tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
  - tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  - tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez závad, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať výmenu len súčasti; Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy o požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neprimerané, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

  Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, taktiež aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo
  značné problémy.
  Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

  Zodpovednosť predávajúceho za vadu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy
  Zodpovednosť predávajúceho za vady, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na vady tovaru vzniknuté v dobe 24 mesiacov od prevzatia, a to pre vady, u ktorých sa neuplatní zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by vadu pri uzatváraní zmluvy predvídal, v ostatných prípadoch sa jedná o vadu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.
  Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu.
  Právo na dodanie novej bezvadovej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave nebo pre väčší počet vád.

  Zmluvná záruka za akosť
  Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinnosti záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) Alebo zmluva neurčuje niečo iné.
  Kupujúci sa Môže so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia.
  V prípade, že sa strany nedohodnú na zmierlivom vyriešení ich sporov, Môže sa ktorákoľvek z nich obrátiť na príslušný súd.

  Tento reklamačný poriadok účinný od 1.12. 2019.

Pridané do košíka

Produkt %item_name% %item_primary_attributes% ( %item_number%) bol %item_count%x pridaný do košíka!

Pokračovať v nákupe Prejsť do košíka

Pri objednávke v našom internetovom obchode, presahujúcej čiastku 100,- EUR Vám doručíme tovar ZDARMA. Pri objednávkach, ktoré nepresahujú 100,- EUR , Vám bude účtovaná paušálna čiastka za poštovné a balné vo výške 4,90 EUR.

Objednaný tovar, ktorý sa na sklade nachádza, sa k Vám dostane do 3-5 pracovných dní od obdržania platby za objednávku.

 

Vyberte si krajinu, aby bolo možné vypočítať poštovné

Select your country

We believe you are from United States. Hit the button below to shop in your language.

United States

www.sneak-a-venue.com